top_noegleomraader

Nøgleområder

Mål
Det overordnede mål er at udvikle undervisning, der motiverer flere elever

Problemformulering
Hvordan kan vi styrke elevernes motivation og læring gennem inddragelse af innovation og IT i undervisningen?

Påstand/hypotese
Øget inddragelse af innovation og IT i undervisningen virker fremmende og motiverende for elevers læring

Delmål
Innovation:

 1. At udvikle elevernes kreative og innovative kompetencer
 2. At anvende og udvikle arbejdsformer, hvor eleverne har en aktiv og innovativ tilgang
 3.  At anvende og udvikle produktformer, der kobler innovative løsninger med faglighed
 4. At udvikle innovative forløb i fagene og på tværs af fagene.
 5. At skabe flere muligheder for virkelighedsnær undervisning bl.a. gennem eksterne kontakter
  IT
 6. At udvikle elevernes og lærernes IT kompetencer.
 7. At anvende og udvikle arbejdsformer, hvor IT integreres i højere grad end hidtil
 8. At udvikle produktformer, der stiller krav til elevernes anvendelse og inddragelse af IT.
 9. At udvikle faglige forløb, hvor IT inddrages i højere grad end hidtil.
  Koblingen mellem IT og innovation:
 10. At udvikle metoder hvor IT kan understøtte forskellige faser i en innovativ proces

Beskrivelse af aktiviteter
Aktiviteter år 1
Begrebsforklaring

 • Hvad forstår vi ved innovation og kreativitet i stx sammenhæng
 • Hvad forstår vi ved IT kompetencer?
 • Hvilken rolle spiller læreren i kreative/innovative processer
 • Hvilken rolle spiller læreren i udviklingen af elevernes IT-kompetencer?
  Efteruddannelse
 • Innovationskursus del 1: KIE-kursus august
 • Innovationskursus del 2: Flere innovationsværktøjer på OD-dagen:
 • Løbende tilbud om forsk former for IT-kurser – tilpasset forsk. lærergrupper

Planlagte aktiviteter:

 • Afprøvning af innovative forløb i AT i alle 2g klasser (årsprøveforløbet)
  2a RR/DC/LA 2b PR/LU 2c MK/OB 2d AN/JA 2e OK/PK 2f KG/FO
 • Mulighed for inddragelse af innovation i 3g’ernes AT-forløb
  (septemberforløbet) 3a RR/LJ 3b SN/BC 3c PS/FN 3d BB/IB/SJ 3e JR/GK/?? 3f CZ/MC
 • Inddragelse af innovation i 3g’ernes AT-eksamen (½ brainstormingdag)
 • 1f Ny Nordisk skole-klasse med fokus på innovation og drengeproblematikken FO m. fl
 • 2d, 2b, 1? Comenius-klasser AN/JA/PR/ LU med fokus på innovation og demokrati
 • 1b med fokus på drengeproblematikken, innovation og globalisering (SN/BC, m fl.)
 • 1d med fokus på innovation og fagene SJ/KG/IB
 • 2e og 3c: innovationsværktøjer inddrages i klassernes deltagelse i Science Cup (OK) og deltagelse i EBG (MK)
 • 2f Informationsteknologi med fokus på innovation og udvikling af en DG app (FO)

Aktiviteter år 2:
Aktiviteterne år vil i høj grad afhænge af erfaringer fra første år.
Det kunne være:

 • Flere redskaber til den innovative værktøjskasse fx fra Den kreative platform
 • Kortlægning/katalog over eksterne kontakter
 • Undervisning hvor innovation/IT tænkes ind i fagene og på tværs af fagene
 • Undervisning hvor innovation/IT og talent tænkes sammen
 • Kobling af innovation og studieretningssamarbejdet
 • Afprøvning af forsk. metoder til evaluering af IT- og innovative kompetencer, processer og produkter.
 • Forsøg med brug af internet til skr. eksamen i de enkelte fag
 • Forsøg med AT og innovation til eksamen i 3g
 • Plan for progression i elevernes IT- og innovative kompetencer.

Evaluering:

 • PU laver et evalueringsskema, som skal anvendes af de forsk. delprojekter.
 • I begyndelsen og slutningen af hvert skoleår foretages en statusundersøgelse af elevers og læreres IT-kompetencer (spørgeskema i lectio).
 • Alle tre år vil de forskellige delprojekter fremlægge deres erfaringer, evalueringer og anbefalinger på PR (inkl. kort skriftligt opsummering til PU)
 • PU’s afsluttende evaluering inkl. anbefalinger fremlægges for PR

Evalueringskriterier:
Innovation:
I 2016

  1. har alle 2g’ere og 3g’ere deltaget i mindst et undervisningsforløb i fagene eller på tværs af fagene med fokus på udvikling af deres kreative og innovative kompetencer
  2. har lærerne udviklet og anvendt kriterier til bedømmelse af elevernes innovative kompetencer
  3. har eleverne fremstillet produkter, der kobler innovative løsninger med faglighed
  4. har vi etableret kontakter til en række eksterne samarbejdspartnere, der har medvirket til at gøre undervisningen mere virkelighedsnær.
   IT
   I 2016
  5. har eleverne og lærerne udviklet deres IT kompetencer (jf. de årlige statusundersøgelser)
  6. I Ennovas trivselsundersøgelse 2015 vil flere elever end i 2012 give positive tilbagemeldinger på følgende spørgsmål:
   – Brug af computere og internettet forbedrer mig faglig
   – Lærerne er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen
   Koblingen mellem IT og innovation:
   I 2016
  7. Har vi udviklet metoder hvor IT kan understøtte de forskellige faser i en innovativ proces
   Det overordnede mål
  8. I Trivselsundersøgelsen november 2015 vil flere elever end i 2012 give positive tilbagemeldinger på følgende spørgsmål
   Lærerne motiverer mig.

Nøgleområder for 2010 - 2013

Læringsstrategier og læringsadfærd

Formål:
– Sikre et større læringsudbytte hos alle elever.
– Styrke lærernes undervisning ved at arbejde både teoretisk og praktisk med læring
– Udvide fællesskabet mellem lærerne og mellem lærere og elever via et fælles fokus på læring og sprog om læring

Mål:
– Minimere frafald og fravær begrundet i faktorer relateret til de valgte fokuspunkter.
– Styrke det faglige niveau (fastholde et karaktergennemsnit på højde med landsgennemsnittet eller højere)
– Øge tilfredsheden i forbindelse med Skoleevalueringen 2012 på følgende punkter:

Elever og læreres vurdering af det faglige udbytte af undervisningen
Lærernes vurdering af elevernes forberedelse til og deltagelse i undervisningen
Lærer- og elevtilfredshed med undervisningsmiljøet i klasserne

Problemformulering:
”Hvordan kan vi sikre, at den enkelte elev får det maksimale udbytte af undervisningen ved at integrere teoretisk og praktisk viden om læringsadfærd og læringsstrategier i vores undervisning?

År 1: 2 pilotprojekter:
1a: Drenges læringsadfærd og læringsstil
Hvordan kan vi sikre en øget læringsiver og læringslyst hos drengene
1.d: Sundhed, bevægelse og læring
Hvordan kan vi skærpe elevernes koncentration, opmærksomhed og hukommelse samt deres viden om betydningen af, at kroppen holdes i balance og dermed forbedre deres evne til at lære?

År 2: Bevægelse i undervisningen
1b: Drenges læringsadfærd og læringsstil
2a: Drenges læringsadfærd og læringsstil
2b: Udvidet, individuel vejledning

Den teoretiske vinkel:
Fokus på 2 aspekter af læringsadfærd og læringsstrategier:
Co-operative Learning (Spencer Kegan og Jette Stenlev)
Læringsstil (Dunn og Dunn)

Andre indsatsområder:
– Elever med læse-/staveproblemer
– Elever med særlig lyst til og talent for naturvidenskab
– Klasseledelse og klasserumskultur
– Socialisation til at gå i gymnasiet: Kørekort til gymnasiet