Elevtrivsel og selvevalueringer

Elevtrivsel 2016:

 

Elevtrivsel og undervisningsmiljø

Lovgrundlag

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LOV nr 166 af 14/03/2001

§ 1. Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.

Desuden er elevernes trivsel en del af gymnasiets kvalitetsudviklingssystem.

Dronninglund Gymnasium gennemfører i samarbejde med elevrådet og PR forskellige tiltag for at optimere det fysiske, æstetiske og psykiske undervisningsmiljø.

De sidste seks år har vi anvendt konsulentfirmaet Ennovas landsdækkende trivselsundersøgelse, som redskab til vores kortlægning af elevernes undervisningsmiljø. Det har vist sig at være et yderst værdifuldt værktøj til at beskrive og vurdere de positive og negative resultater. Vores handlingsplaner på de forskellige områder er blevet til i samarbejde med de enkelte klasser, der har udvalgt fokuspunkter og foreslået ændringer direkte til klassens lærerteam og ledelse.
Næste års trivselsundersøgelse sammenholdes med tidligere års undersøgelse, og på baggrund af eventuelle udsving vurderer og justerer vi de aktuelle tiltag. På denne måde sætter Ennovas trivselsundersøgelse også rammen for h.h.v. vores handlingsplan og opfølgning herpå.

Ennovas elevtrivselsundersøgelse fokuserer på 7 områder: Organisering, undervisere, undervisning, socialt miljø, fysisk miljø, egen motivation og udstyr og materialer.
Resultatet af undersøgelserne fremgår af link i den røde boks. For 5. år i træk har Dronninglund Gymnasiums elever vurderet deres trivsel til at være helt i top blandt de deltagende gymnasier.

Læs de samlede Trivselsundersøgelser og vurder selv. Nedenstående oversigtsdiagram er hentet for 2013.

elevtrivsel

Selvevalueringer

Studieevalueringer består af evalueringer af studietilrettelæggelse, undervisningen og den enkelte elevs udbytte jf. gymnasiebekendtgørelsen §56-62 samt §107-118. D.v.s. evaluering af:

 • De særlige 1g forløb: introforløb, AP og NV i grundforløbet
 • FFF-forløb i studieretningerne
 • Elevernes faglige standpunkt
 • Undervisningen og elevernes faglige udbytte, som foregår på hvert hold to gange årligt. For hver evaluering udarbejder holdet i samarbejde med læreren en sammenfatning/konklusion, der tilgår rektor/ledelsen.

Skoleevalueringer

Skoleevalueringer består af overordnede evalueringer af kvalitets- og udviklingsarbejdet for hele gymnasiet.

 • Hvert år foretages en samlet undersøgelse af elevernes trivsel og tilfredshed med en række forhold på skolen. Denne elevtrivselsmåling foretages af Ennova.
 • Hvert år foretages en medarbejdertrivselsundersøgelse samt en arbejdspladsvurdering blandt personalet (professionel kapital).
 • Hver andet år afvikles MUS-samtaler mellem ledelsen og lærere samt øvrigt persnale.
  Hvert tredje år afvikles faggruppesamtaler mellem ledelsen og den enkelte faggruppe
 • Hver år afvikles teammøder mellem ledelsen og klasseteamene om faglige, pædagogiske og planlægningsmæssige forhold.
 • Ledelsen følger løbende elevernes standpunkts- og prøvekarakterer, gennemførelsesprocenten og skolens afsluttende karaktergennemsnit.

På baggrund af ovenstående evalueringer samt løbende evalueringer justeres eksisterende, og fastlægges nye fokuspunkter og nøgleområder.

Se i øvrigt under Kvalitetsudviklingssystem.