Elevtrivsel og selvevalueringer

Elevtrivsel og undervisningsmiljø

Lovgrundlag

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LOV nr 166 af 14/03/2001 med de ændringer som følger af lov 2017

§ 1. Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.

Stk. 3. Eleverne og de studerende m.fl. skal medvirke til og samarbejde med ledelsen om at tilvejebringe og opretholde et godt undervisningsmiljø og herunder bidrage til, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme et godt undervisningsmiljø, virker efter deres hensigt.

Dronninglund Gymnasium gennemfører i samarbejde med elevrådet og PR forskellige tiltag for at optimere det fysiske, æstetiske og psykiske undervisningsmiljø.

Desuden er elevernes trivsel en del af gymnasiets kvalitetsudviklingssystem.

Vi anvender konsulentfirmaet Ennovas i forbindelse med den landsdækkende trivselsundersøgelse, som redskab til vores kortlægning af elevernes undervisningsmiljø. Det er et yderst værdifuldt værktøj til at beskrive og vurdere de positive og negative resultater. Vores handlingsplaner på de forskellige områder er blevet til i samarbejde med de enkelte klasser, der har udvalgt fokuspunkter og foreslået ændringer direkte til klassens lærerteam og ledelse.
Næste års trivselsundersøgelse sammenholdes altid med tidligere års undersøgelse, og på baggrund af eventuelle udsving vurderer og justerer vi de aktuelle tiltag. På denne måde sætter Ennovas trivselsundersøgelse også rammen for h.h.v. vores handlingsplan og opfølgning herpå.

Resultatet af undersøgelserne fremgår af link i den røde boks. Flere år i træk har Dronninglund Gymnasiums elever vurderet deres trivsel til at være helt i top blandt de deltagende gymnasier. Se Linksboksen.

Selvevalueringer

Selvevalueringer dækker studietilrettelæggelse, undervisningen og den enkelte elevs udbytte fx

 • De særlige 1g forløb: introforløb, AP og NV i grundforløbet
 • Flerfaglige forløb i studieretningerne herunder DHO, SRO og SRP
 • Elevernes faglige standpunkt
 • Undervisningen og elevernes faglige udbytte, som foregår på hvert hold to gange årligt. For hver evaluering udarbejder holdet i samarbejde med læreren en sammenfatning eller handleplan, som forpligter både elever og lærere.

Skoleevalueringer

Skoleevalueringer består af overordnede evalueringer af kvalitets- og udviklingsarbejdet for hele gymnasiet.

 • Hvert år foretages en samlet undersøgelse af elevernes trivsel og tilfredshed med en række forhold på skolen. Denne elevtrivselsmåling foretages af Ennova.
 • Hvert år foretages en medarbejdertrivselsundersøgelse samt en arbejdspladsvurdering blandt personalet (professionel kapital).
 • Hver andet år afvikles MUS-samtaler mellem ledelsen og lærere samt øvrigt persnale.
  Hvert tredje år afvikles faggruppesamtaler mellem ledelsen og den enkelte faggruppe
 • Hver år afvikles teammøder mellem ledelsen og klasseteamene om faglige, pædagogiske og planlægningsmæssige forhold.
 • Ledelsen følger løbende elevernes standpunkts- og prøvekarakterer, gennemførelsesprocenten og skolens afsluttende karaktergennemsnit.

På baggrund af ovenstående evalueringer samt løbende evalueringer justeres eksisterende, og fastlægges nye fokuspunkter og nøgleområder.

Se i øvrigt under Kvalitetsudviklingssystem.