Elevtrivsel og selvevalueringer

Elevtrivsel og undervisningsmiljø

Dronninglund Gymnasiums elever vurderer deres trivsel til at være helt i top, ja faktisk gennem flere år den bedste i landet.

Resultatet af de årlige trivselsundersøgelser fremgår af link i den røde boks. Der var ingen undersøgelse i 2017, pga. nye retningslinjer fra Undervisningsministeriet.

Årets aktuelle trivselsundersøgelse sammenholdes altid med tidligere års undersøgelser, og på baggrund af eventuelle udsving vurderer og justerer vi tiltag. På denne måde sætter trivselsundersøgelsen også rammen for h.h.v. vores handlingsplan og opfølgning herpå.

Vores handlingsplaner på de forskellige delområder bliver til i samarbejde med de enkelte klasser, der har udvalgt fokuspunkter og foreslået ændringer direkte til klassens lærerteam og ledelse

Vi anvender konsulentfirmaet Ennovas i forbindelse med den landsdækkende trivselsundersøgelse, som redskab til vores kortlægning af elevernes undervisningsmiljø. Det er et yderst værdifuldt værktøj til at beskrive og vurdere de positive og negative resultater.

Desuden gennemfører vi i samarbejde med elevrådet og PR forskellige tiltag for at optimere det fysiske, æstetiske og psykiske undervisningsmiljø og elevernes trivsel en vigtig del af gymnasiets kvalitetsudviklingssystem.

Selvevalueringer

Selvevalueringer dækker studietilrettelæggelse, undervisningen og den enkelte elevs udbytte fx

 • De særlige 1g forløb: introforløb, AP og NV i grundforløbet
 • Flerfaglige forløb i studieretningerne herunder DHO, SRO og SRP
 • Elevernes faglige standpunkt
 • Undervisningen og elevernes faglige udbytte, som foregår på hvert hold to gange årligt. For hver evaluering udarbejder holdet i samarbejde med læreren en sammenfatning eller handleplan, som forpligter både elever og lærere.

Skoleevalueringer

Skoleevalueringer består af overordnede evalueringer af kvalitets- og udviklingsarbejdet for hele gymnasiet.

 • Hvert år foretages en samlet undersøgelse af elevernes trivsel og tilfredshed med en række forhold på skolen. Denne elevtrivselsmåling foretages af Ennova.
 • Hvert år foretages en medarbejdertrivselsundersøgelse samt en arbejdspladsvurdering blandt personalet (professionel kapital).
 • Hver andet år afvikles MUS-samtaler mellem ledelsen og lærere samt øvrigt persnale.
  Hvert tredje år afvikles faggruppesamtaler mellem ledelsen og den enkelte faggruppe
 • Hver år afvikles teammøder mellem ledelsen og klasseteamene om faglige, pædagogiske og planlægningsmæssige forhold.
 • Ledelsen følger løbende elevernes standpunkts- og prøvekarakterer, gennemførelsesprocenten og skolens afsluttende karaktergennemsnit.

På baggrund af ovenstående evalueringer samt løbende evalueringer justeres eksisterende, og fastlægges nye fokuspunkter og nøgleområder.

Se i øvrigt under Kvalitetsudviklingssystem.